Izvor: Klix.ba

Federalno ministarstvo zdravstva je u saradnji sa Stomatološkom komorom Federacije BiH objavilo preporuke za rad stomatoloških ordinacija koje su prošle sedmice ponovno otvorile svoja vrata.

S obzirom da je profesija stomatologa i kompletnog osoblja stomatološke ordinacije jedna od najrizičnijih za vrijeme pandemije COVID-19 virusa, novi protokoli rada se moraju usvojiti i poštivati kako bi se prenos ove infekcije sveo na minimum pri radu sa pacijentima.

Protokol uključuje zakazivanje pacijenata, epidemiološku anamnezu i trijažu pacijenata, dolazak pacijenata u ordinaciju, ponašanje pacijenata u čekaonici, individualnu zaštiiu stomatologa i osoblja, tok rada s pacijentima i dezinfekciju ordinacije prije dolaska novog pacijenta.

Zakazivanje pacijenta

Obavezna je telefonska provjera svakog pacijenta dan prije njegovog dolaska u ordinaciju.

Preporučuje se da se epidemiološka anamneza pacijenata prvi put obavi telefonskim putem, a ona uključuje slijedeća pitanja:

 • Jeste li u posljednjih 14 dana ili danas imali povišenu tjelesnu temperaturu, druge respiratorne simptome (kašalj, kihanje, gubitak okusa i mirisa), opću slabost, bolove u mišićima, dijareju?
 • Jeste li u posljednjih 14 dana imali kontakt s osobama koje su zaražene sa COVID-19?
 • Jeste li u posljednjih 14 dana imali kontakt s osobama koje su u karanteni i samoizolaciji zbog zaraze COVID-19?
 • Jeste li putovali u zadnjih mjesec dana?

Ukoliko je na sva postavljena pita odgovor “ne” pacijent se može naručiti, s tim da se ostavi dovoljno vremena za rad kako ne bi došlo do stvaranja gužvi u čekaonicama. Obavezno je uzeti adresu i broj telefona pacijenta i zamoliti ga da dođe sam bez pratnje. Ukoliko se radi o pacijentima koji moraju imati pratnju (djeca, starije osobe, invalidi itd) neka to bude u pratnji jedne osobe. Također, pacijentima se sugeriše da u ordinaciju dolaze sa zaštitnom maskom.

Ukoliko je odgovor “da” i ukoliko se radi o pozitivnom odgovoru samo na jedno od navedenih pitanja potrebno je odgoditi dolazak pacijenta.

Trijaža pacijenata

Odgoditi sve rutinske zahvate koji stvaraju aerosol i širenje kapljične infekcije i koji nisu hitni.(npr. provođenje dentalne higijene, otklanjanje naslaga zubnog kamenca). Prednost dati hitnim stanjima. Sve stomatološke tretmane koji zahtijevaju dugotrajan rad u aerosolu treba odgoditi.

Dolazak pacijenta u ordinaciju

Ispred ulaza u ordinaciju postaviti dezobarijeru čija će se spužva natopiti sa dezificijensima na bazi hlora gdje će pacijent dezinfikovati svoju obuću prije ulaska u ordinaciju. Umjesto ovoga moguće je pacijentu obezbijediti i jednokratne kaljače koje navlači prije ulaska u ordinaciju, a nakon tretmana i pri izlasku iz ordinacije će ih odlagati u posebno obilježenu kantu. Poželjno je na ulazna vrata napisati upute ponašanja prilikom ulaska u stomatološku ordinaciju. Ponovo prikupiti anamnezu koja mora sadržavati upitnik pitanja s početka protokola. Izmjeriti temperaturu bezskontaktnim senzorom. Ukoliko tjelesna temperatura pacijenta iznosi više od 37.3 stepena odgoditi termin pacijentu i uputiti u epidemiološku službu i odgovarajuću bolnicu.

Ponašanje pacijenta u čekaonici

Iz čekaonice maknuti suvišne predmete stolice, časopise, igre, letke itd.

Obavezno izbjeći preklapanje termina pacijenata. Ukoliko se desi da u ordinaciju dođe nenajavljen pacijent, zamoliti ga da sačeka van ordinacije. Razmaknuti stolice u čekaonici na udaljenost minimalno jedan metar, ili preko staviti traku što upozarova pacijenta na međusobni razmak. Ukoliko je pacijent došao u pratnji, zamoliti pratnju da napusti ordinaciju do završetka termina pacijenta. Redovno dezinficirati površine i predmete s kojima je pacijent bio u kontaktu u čekaonici (ručke, utičnice, kvake, vješalice na koje je pacijent ostavio svoje stvari, POS uređaji) sa dezinficijensima koji sadrže minimalno 70% alkohola ili 0.1% hipoklorita.

Individualna zaštita stomatologa i osoblja

 • Nošenje hirurških maski s filterom FFP2 ili FFP3 maskama (preporučene od strane WHO kod epidemija i kod zaraženih osoba). Upotreba hirurške maske dokumentirano smanjuje rizik od nastanka infekcije.
 • Maske ne skidati tokom rada i boravka u stomatološkoj ordinaciji (nedovoljno poznat podatak o vremenu zadržavanja virusa u aerosolu). Oprez kod manipulacije s maskom prilikom njezinog stavljanja i skidanja radi kontaminacije. Pratiti uputstva proizvođača.
 • Nositi zaštitnu odjeću. Kute (halje) trebaju biti dugih rukava, a preporučljivo je koristiti i jednokratne kute (halje). Kute (halje) je moguće koristiti više puta jednostavnim pranjem na 60-90°C.
 • Brada smanjuje ili potpuno kompromitira upotrebu maski.
 • Poseban oprez potreban za zaštitu očiju. Oči trebaju biti pokrivene ili zaštitnim naočalama koje imaju bočno zatvaranje ili zaštitnim vizirom.
 • Naočale i viziri trebaju nakon upotrebe biti dezinficirani sredstvima koja sadržavaju 70% alkohol.
 • Vodonepropusne jednokratne kute (halje) ili zaštitna odijela skafanderi jednokratni su obavezni u radu sa zaraženim pacijentom.
 • Obavezna je zaštita kose hirurškom kapom ili jednokratnom hirurškom kapom.
 • Sva radna odjeća nakon tretmana smatra se kontaminiranom te ju je potrebno s oprezom skinuti i baciti u specijalni otpad.
 • Nakon skidanja maske i zaštitne odjeće obavezno oprati i dezinficirati ruke antiseptikom. Izbjegavati dodirivanje rukama lica, očiju, nosa i usta tokom rada.

Tok rada s pacijentima

 • Prije rada na pacijentu oprati ruke dezinficijensom prije stavljanja rukavica i nakon skidanja rukavica te ih dodatno dezinficirati antiseptikom.
 • Zaštititi lice vizirom, nositi zaštitne maske po mogućnosti s filterom, FFP2 ili FFP3 jer dokazano bolje prianjaju uz lice i korijen nosa.
 • Unaprijed pripremiti na radnoj površini sve što će biti potrebno za vrijeme stomatološkog tretmana kako bi se izbjegli suvišni kontakti s preostalim površinama unutar ordinacije. Preporučljivo je koristiti jednokratne komprese.
 • Prije početka tretmana pacijentu dati da promućka u ustima nerazrijeđeni antiseptik na bazi:
  • 1% vodikov peroksid
  • 1% povidon jodid
 • Otopine na bazi klorheksidina opisane su kao metoda bez učinka.
 • Preporučljivo koristiti mikromotor umjesto turbine kako bi se smanjio aerosol.
 • Preporučljivo korištenje tehnike rada “4 ruke” (uz asistiranje stomatološke sestre tokom rada) i dvostruke aspiracije (SISALJKA + SAUGER) zbog smanjenja aerosola.
 • Korištenje koferdama i sisaljke (saugera) većeg volumena prilikom rada pokazalo se kao preventivna mjera koja znatno smanjuje rizik zaraze stomatologa, te je preporučljiv.
 • Smanjiti upotrebu “pustera” na najmanju moguću mjeru kako bi se izbjeglo raspršivanje čestica iz usta pacijenta i aerosol.
 • Ukoliko se pacijentu uzimaju otisci, te otiske nakon vađenja iz usta odmah dezinficirati i staviti u jednokratnu kesicu i odložiti na posebno mjesto.
 • Izbjeći Intraoralno rendgensko snimanje koje može potaknuti izlučivanje pljuvačke i kašalj – ekstraoralnosnimanje, ortopantomograma i CBCT su alternative tokom pandemije COVID-19.
 • Kod hitnih stanja kao što su frakture zuba, luksacije ili avulzije:
  • Ukoliko je potrebno uraditi ekstrkaciju zuba, poželjno je koristiti resorbirajuće konce
  • Kod pacijenata s kontuzijom mekog tkiva i lica potrebno je obaviti čišćenje rane i šivanje
  • Preporučuje se lagano ispiranje rane i korištenje sisaljke/saugera,kako bismo smanjili prskanje i raspršivanje aerosola
  • Sve raditi isključivo sa zaštitnom opremom
 • Helio lampe i ostale uređaje koji se koriste više puta u toku dana na različitim pacijentima poželjno je umotavati u jednokratne folije koje se nakon upotrebe bacaju, i prije korištenja na drugom pacijentu potrebno ih je dezinficirati 70% rastvorom alkohola i ponovo umotati u foliju.

Dezinfekcija ordinacije prije dolaska novog pacijenta

Nakon završenog zahvata, obavezno skinuti kontaminiranu uniformu i odložiti u poseban otpad. Kompletno radno mjesto, stomatološku stolicu, terapeutsku stolicu, radne ormariće, heliolampe i ostale korištene uređaje potrebno je dezinficirati sa dezinficijensima na bazi 70% alkohola.

Prostoriju je potrebno prozračiti prije dolaska novog pacijenta i poželjno je koristiti UV lampu, ali bez prisustva osoblja u toj prostoriji. Također obratiti pažnju na sve površine (šteke, vješalice, POS uređaji) sa kojima je pacijent mogao doći u kontakt te ih dezinficirati sa 70% alkoholom, prije dolaska novog pacijenta. Također je preporučljivo da se ostale površine sa kojima dolazi u kontakt osoblje ordinacije kao tastature, miš itd., također u toku dana prebrišu tj. dezinficiraju. Preporučuje se pod ordinacije prebrisati dva puta u toku dana.